آسیاب آبی لاشوی روستای مرزبن

آسیاب تاریخی روستای مرزبن روستای مرزبن  یکی از روستاهای قدیمی شهرستان آزادشهر در استان گلستان است که از قدیم مردمان روستاهای اطراف جهت رفع برخی از نیازهای روزمره خود به روستای مرزبن مراجعه می کرده تا از امکاناتی که در این روستا وجود داشته استفاده نمایند. آسیاب لاشو یکی از امکاناتی که در گذشته باعث […]